Allmänna villkor

1. Allmänt

Ägare av oddoffice tidrapporteringssystem nedan kallat oddoffice, samt övriga tjänster tillhandahållna på oddoffice.com är Odd Office AB (556870-0222), Spannarp 75, 432 77 Tvååker, nedan kallad för Odd Office. Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Odd Office och kontohavaren nedan kallad kunden.

Endast näringsidkare har rätt att använda Odd Office tjänster. Genom att tillträda detta avtal förvärvar kunden endast rätt att nyttja oddoffice. Kunden förvärvar inga andra rättigheter av vad slag det vara må genom detta avtal. Avtal skall anses ha träffats i och med det att kunden registrerats på oddoffice och har loggat in en gång.

2. Tjänstebeskrivning

Odd Office upplåter möjlighet för kunden att på nedanstående villkor bruka oddoffice såsom tjänsten beskriv på hemsidan oddoffice.com genom abonnemangsavtal.

3. Avtal & Avtalstid

Alla beställningar är bindande. Från det att kund godkänt och beställt tjänsten efter provtiden. Från första beställningsdagen löper avtalet tills det sägs upp. Abonnemangsavtalet kan avslutas av bägge parter med omedelbar verkan. Avtalet träder i kraft så snart kunden har loggat in första gången på sitt registrerade konto.

4. Abonnemangsavgift & betalningsvillkor

För de abonnemang där arvode utgår betalas dessa årsvis eller kvartalsvis i förskott. Väljer kunden årsvis betalning dras en månadsavgift av på det sammanlagda årspriset. Inbetalda/förfallna arvoden skall betalas in och återbetalas ej. Betalning skall vara Odd Office tillhanda fakturans förfallodaum. Dröjsmålsränta enligt referensränta plus 8 procentenheter samt lagstadgad påminnelseavgift kan tillkomma om Kunden ej betalar i tid. Vid utebliven betalning äger Odd Office rätten att stänga av kundens konto. Material på kundens konto sparas i 30 dagar efter fakturans förfallodatum. Ifall kunden efter att denne fullgjort sin betalningsskyldighet åter ges tillträde till abonnemanget har Odd Office rätt att debitera kunden en återkopplingsavgift på 1000 SEK exklusive moms för omkostnader förknippade med avstängning, samt återkoppling av abonnemang.

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med giltig verkan före avgiftshöjningens ikraftträdande.

Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal. Aktuella priser och abonnemang återfinns alltid på hemsidan. Kunden skall snarast, dock senast inom 8 dagar från fakturadatum, meddela Odd Office om faktura anses vara felaktig.

5. Överlåtelse av abonnemang

Kontohavaren äger endast rätt att överlåta detta avtal efter medgivande av Odd Office. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kontohavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kontohavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

6. Odd Office ansvar

Odd Office ska behandla kundens personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Odd Office ansvarar för driften av den med kunden överenskomna tjänsten, vilket bl a innefattar regelbunden backup av kundens data. Odd Office kan dock ej garantera att data går att återläsa till kundens konto.

Odd Office ansvarar ej för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Med indirekt skada avses exempelvis förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Då tjänsten är avhängig av att internet fungerar normalt är kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på internet inte utgör fel i tjänsten.

Odd Office utövar ingen kontroll över information eller material som finns på de servrar som Odd Office använder sig utav. Odd Office är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på ovan nämnda servrar eller datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Odd Office ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på de servrar Odd Office använder sig av. För att värna om kundens integritet hanterar Odd Office all information om kunden som konfidentiell. Dock kan Odd Office via domstolsföreläggande, eller annan åtgärd åläggas, eller vara tvungen att lämna ut sådana uppgifter om kunden till berörda myndigheter eller parter.

Odd Office ansvarar inte för annat än direkt kostnad som kan åsamkas Kunden till följd av grov vårdslöshet från Odd Office sida. Ansvaret är begränsat till det belopp som Odd Office kunnat fakturera kunden under den aktuella perioden.

7. Kundens ansvar

Kunden är i förhållande till Odd Office ensam ansvarig för den information som överförs via Internet.

Kunden ansvarar för att kundens personuppgifter behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Kunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Kunden ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att Odd Office eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs.

Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som kunden använder, laddar ner från internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukande av tjänsten.

8. Reklambaserade underkonton

I de fall kunden utnyttjar möjligheten i systemet att lägga till en underentreprenör så skapas ett konto för underentreprenören (ifall underentreprenören inte redan har ett konto). Det konto som skapas för underentreprenörer kostar inte underentreprenören något. Kunden är införstådd med att Odd Office kan komma att visa reklam från tredje part på kontotypen för underentreprenörer.

9. Behandling av personuppgifter (se bilaga 1)

Gällande er personal är Odd Office personuppgiftsansvarig för den data som vi får i samband med våra affärstransaktioner med er. Dvs mailkorrespondens eller annan form av personuppgifter som inte läggs in i systemet av er eller på uppdrag av er. Du som kund är personuppgiftsansvarig och Odd Office är ditt personuppgiftsbiträde. Du är alltså ansvarig för personuppgifter tillhörandes ditt konto i oddoffice. Dataskyddsombud för Odd Office nås via mail på hvt@oddoffice.com. Vi lagrar våra kunders data enligt följande: Företagsnamn, adress och organisationsnummer. Dels för att kunna fakturera för vår tjänst, men även för att dessa uppgifter är nödvändiga för användandet av våran tjänst. Företagens anställdas namn, email, mobilnummer, adress och personnummer. Email och mobilnummer är nödvändiga för inloggning till tjänsten och personnummer är nödvändiga för att uppfylla kraven vid användande av den elektroniska personalliggaren. Kundernas egna slutkunders data i form av kundnamn, adress och i vissa fall email, telefonnummer samt personnummer/organisationsnummer. I de fall företagen skapar offerter och fakturor med ROT-arbete så behövs slutkundens personnummer. Ovanstående data och backuper på ovanstående data lagras på server hos Glesys AB i Falkenberg (www.glesys.se). Servern finns fysiskt i Falkenberg. Företagsadministratören kan när som helst gå in och redigera de personuppgifter som tillhör företagets anställda och företagets kunder. Viss information, så som personal med registrerade tider kan inte raderas men samtliga fält knutna till användaren kan ändras/anonymiseras. Varje kunds data är endast tillgänglig för respektive kund och Odd Office. Odd Office har endast tillgång till datat i support- och utvecklingssyfte.

10. Policys

Om Odd Office, eller dess kunder, på grund av kunds nyttjande av denna tjänst, figurerar i samband med oseriös användning av internet, förbehåller sig Odd Office rätten till fri prövning av nedanstående regler.

Kunden medger rätt för Odd Office att kontrollera informationen på kundens lagringsutrymme. Om en användare bryter mot detta avtal eller Odd Office policy, förbehåller sig Odd Office rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kunden avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk av tjänsten.

11. Force majeure

Ersättning för skada föreligger inte om försening, obrukbarhet eller skadan beror på en omständighet utanför Odd Office kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Odd Office personal eller inte), olyckshändelser, krig, blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken Odd Office inte svarar.

12. Ändringar i avtalet

Odd Office äger rätt att ändra dessa villkor under avtalstiden. Ändringar träder i kraft så snart de meddelats på tjänstens hemsida (oddoffice.com). Bägge parter äger rätt att när som helst säga upp avtalet.

13. Tvist

Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av detta avtal skall avgöras i svensk allmän domstol enligt svensk lag.

Bilaga 1, GDPR-avtal, personuppgiftsansvarig, respektive personuppgiftsbiträde

Vad är oddoffice?

oddoffice är en molntjänst som drivs av Odd Office AB. I oddoffice ges abonnerande företag möjlighet att sköta sin tidrapportering och elektroniska personalliggare digitalt via webben/mobilapp. oddoffice kan endast användas av företag. Våra villkor, samt hur vi behandlar/lagrar data framgår i våra villkor på hemsidan, samt via länk från administrationsgränssnittet.

Hur kommuniceras förändringar i avtal eller tjänst?

Nyheter och förändringar kommuniceras ut till våra användare via systemets webbgränssnitt. Avtalsförändringar görs synliga i våra avtalsvillkor som finns på hemsidan, samt via länk från administrationsgränssnittet. oddoffice kommunicerar inga förändringar eller nyheter via email, post, telefon eller SMS.

Vem har ansvaret för personuppgifter i mitt konto?

Gällande er personal är Odd Office AB personuppgiftsansvarig för den data som vi får i samband med våra affärstransaktioner med er. Dvs mailkorrespondens eller annan form av personuppgifter som inte läggs in i systemet av er eller på uppdrag av er.

Du som kund är personuppgiftsansvarig och Odd Office AB är ditt personuppgiftsbiträde. Du är alltså ansvarig för personuppgifter tillhörandes ditt konto i oddoffice. Dataskyddsombud för Odd Office AB nås via mail på hvt@oddoffice.com.

Vad lagras i systemet?

Vi lagrar våra kunders (samtliga bolagsformer) data enligt nedan:

Så som företagsnamn, adress och organisationsnummer. Dels för att kunna fakturera för vår tjänst, men även för att dessa uppgifter är nödvändiga för användandet av våran tjänst.

Så som företagens anställdas namn, email, mobilnummer, adress och personnummer. Email och mobilnummer är nödvändiga för inloggning till tjänsten och personnummer är nödvändiga för att uppfylla kraven vid användande av den elektroniska personalliggaren.

Kundföretagens egna slutkunders data i form av kundnamn, adress och i vissa fall email, telefonnummer samt personnummer/organisationsnummer. I de fall företagen skapar offerter och fakturor med ROT-arbete så behövs slutkundens personnummer.

Hur lagras data i oddoffice?

Ovanstående data och backuper på ovanstående data lagras på server hos Glesys AB i Falkenberg (www.glesys.se). Servern finns fysiskt i Falkenberg.

Kan jag som företagsadministratör redigera och ta bort personuppgifter i systemet?

Ja, företagsadministratören kan när som helst gå in och redigera de personuppgifter som tillhör företagets anställda och företagets kunder. Viss information, så som personal med registrerade tider kan inte raderas men samtliga fält knutna till användaren kan ändras/anonymiseras.

Vem kan få tillgång till mitt företags data?

Varje kunds data är endast tillgänglig för respektive kund och Odd Office AB. Odd Office AB har endast tillgång till datat i support- och utvecklingssyfte.